You are here: Home

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม : Foodtech Siam University

Food Technology

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

รับตรงสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทุนการศึกษา

E-mail Print PDF

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 081-668-2457

foodtech admission61

Last Updated ( Saturday, 03 February 2018 15:10 )
 

โครงการอบรมเรื่อง Principles ofFlavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis

E-mail Print PDF

flavor workshop 2018

 

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของสารให้กลิ่นรสในอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค การตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณท์อาหาร จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีของสารให้กลิ่นรสในอาหารเป็นเวลาต่อเนื่องทุกปี การจัดอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 ในหัวเรื่อง “8th Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis” ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยมี ผศ. ดร. กาญจนา มหัทธนทวี (Flavor Chemist) อาจารย์ประจาภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ด้านเคมีของกลิ่นรส และเทคนิคในการวิเคราะห์ตรวจสอบสารให้กลิ่นรสในอาหาร ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ณ อาคาร 14 ห้อง 106 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม การจัดอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และสมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา สาขาประเทศไทย (ACS-International Chemical Sciences Chapter in Thailand) ตั้งอยู่ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Last Updated ( Saturday, 03 February 2018 15:07 ) Read more...
 

สนไหมเรียนฟรี

E-mail Print PDF

foodtech scholarship61

Last Updated ( Saturday, 20 January 2018 15:39 )
 

รับตรงสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทุนการศึกษา

E-mail Print PDF

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 081-668-2457 

Brochure60ed1 Re1

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 8

Facebook Fanpage